Opłaty sądowe

Opłata sądowa i jej wysokość

Opłacie w postępowaniu cywilnym podlegają pisma, od których ustawa przewiduje jej pobranie. W takim przypadku warunkiem skutecznego złożenia pisma procesowego jest uiszczenie przez stronę opłaty w odpowiedniej wysokości (por. art. 3 u.o.k.s.).

Wyróżniamy trzy rodzaje opłat:

  1. Opłata stosunkowa - pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe od pisma inicjującego postępowanie w danej instancji (np. pozew, apelacja); wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym minimum 30 zł, a maksimum 100 000 zł; końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego (por. art. 13 u.o.k.s.). Jeżeli w chwili wszczęcia sprawy nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu, a tym samym wysokości opłaty stosunkowej, sędzia określi opłatę tymczasową, którą jesteś zobowiązany uiścić; wynosi ona minimum 30 zł, a maksimum 1000 zł (por. art. 15 u.o.k.s.). Przykład: Bogumiła zawarła z sąsiadem umowę sprzedaży samochodu, na podstawie której sąsiad zobowiązał się do zapłaty za jej samochód kwoty 20 000 zł. Jeżeli Bogumiła będzie chciała wnieść do sądu pozew o zapłatę ceny pojazdu, to opłata będzie wynosiła 5% z 20 000 zł, czyli 1000 zł.
  2. Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe od pisma inicjującego postępowanie w danej instancji (np. wniosek, apelacja); jest ona jednakowa dla wszystkich spraw z danej kategorii; minimum wynosi ona 30 zł, maksimum 5000 zł (por. art. 12 u.o.k.s.). Z uwagi na fakt, że w zależności od kategorii spraw różne są wysokości opłaty stałej, zaś możliwości w tym zakresie jest bardzo dużo, należy w punkcie informacyjnym w sądzie zasięgnąć informacji na temat wysokości opłaty stałej w danej sprawie (patrz również:tabela opłat w niektórych kategoriach spraw).
  3. Opłata podstawowa - pobierana jest w sprawach, w których ustawa nie przewiduje opłaty stosunkowej ani stałej; wynosi ona 30 zł (por. art. 14 u.o.k.s.). Przykład: Opłata od apelacji lub zażalenia w sprawie z zakresu prawa pracy, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50000 zł.

Uwaga: W niektórych sytuacjach strona postępowania nie ma obowiązku zapłaty kosztów sądowych. Dotyczy to m.in. strony, która:

Opłata kancelaryjna

Jest to opłata pobierana za wydanie z akt sprawy odpisu lub kopii dokumentu.
Za wydanie poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności albo zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 6 zł za każdą stronę.
Za wydanie zwykłej kopii dokumentu z akt sprawy pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą stronę.

Sposoby uiszczania opłat sądowych

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

Kasa Sądu (parter, pok. 1A) jest czynna w poniedziałki od 915 do 1645 (z przerwą od 1215 - 1245) w pozostałe dni od 745 do 1500 (z przerwą od 1215 - 1245).

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli nie stać Cię na ponoszenie kosztów postępowania, możesz złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W wyniku uwzględnienia Twojego wniosku sąd może:

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania powinien zawierać (por. art. 126 k.p.c., 102 ust. 2, 105 u.o.k.s.):

Uwaga: Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, źródłach utrzymania się. Oświadczenie to sporządza się wg ściśle ustalonego wzoru, który otrzymasz w sądzie (por. art. 117 k.p.c., 102 ust. 2 u.o.k.s.).

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych możesz również złożyć w sądzie ustnie do protokołu. Niemniej jednak nie zwalania Cię to od sporządzenia powyższego oświadczenia wg ustalonego wzoru.
Pamiętaj, że w postępowaniu wieczystoksięgowym zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić jedynie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej (por. art. 106 u.o.k.s.).

Skróty
u.o.k.s. - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.
k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.

 

Załączniki:

Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 15 557
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 20.01.2015
 
Wydruk z dnia: 5.07.2020 // www.tgory.sr.gov.pl