V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna z dnia 29.11.2017

Wydział V Ksiąg Wieczystych

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 24
tel. (32) 381 83 34
fax. (32) 381 83 05
e-mail: kw@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Dorota Kocot

Referendarze orzekający w wydziale:

 

SRSR Krzysztof Niżankiewicz - Przewodniczący Wydziału - podział czynności;

SSR Magdalena Gładysz (0,5 etatu orzeczniczego) - podział czynności;

RSR Piotr Banasik - podział czynności;

RSR Beata Starosczyk - podział czynności;

RSR Magdalena Powrózek - podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział V Ksiąg Wieczystych zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
1. Umów, w szczególności:

2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych, w szczególności:

3. Decyzji administracyjnych, w szczególności:

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o wpis praw osobistych i roszczeń przewidzianych w przepisach rangi ustawowej w tym w szczególności:

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

 

 

Opłaty sądowe:

Z tytułu składanych wniosków o wpis w księgach wieczystych pobiera się następujące opłaty sądowe, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 

 

Uwagi dotyczące liczby pobieranych opłat i wysokości opłat  od wykreślenia wpisów w księdze wieczystej:

Ponadto tut. Wydział Ksiąg Wieczystych, jako ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wydaje z ksiąg wieczystych i z tego tytułu pobiera następujące opłaty:

Uwaga: powyższe opłaty mnoży się przez liczbę w/w dokumentów

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 1412 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 4 993
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.11.2017
 
wydruk z dnia: 18.07.2018 // www.tgory.sr.gov.pl