Strona główna / Informacje / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz.524).

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu.

Skargę można złożyć:

 • w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta (ul. Opolska 17, pokój nr 2)
 • droga pocztową na adres:
  Prezes lub Wiceprezes
  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
 • w formie elektronicznej na adres: adm@tgory.sr.gov.pl
 • w formie ustnej do protokołu.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 10.07.2014
Dokument oglądany razy: 6 416
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 10.07.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry