II Wydział Karny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 09.03.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Wydział II Karny

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
II piętro - pokój nr 50
tel. (32) 381 83 51
fax. (32) 381 83 23
e-mail: karny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Piotr Wojtacha

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Mariola Kotula - Przewodnicząca Wydziału – podział czynności;

SSR Marcin Kulikowski - Z-ca Przewodniczącego Wydziału – podział czynności;

SSR Dorota Bobek – podział czynności;

SSR Barbara Ottlik – podział czynności;

SSR Marcin Gałka – podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział II Karny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

  • przekazanych z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia lub wnioskiem o umorzenie postępowania karnego,
  • o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę,
  • wniosków stron dotyczących spraw w toku,
  • zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
  • o uchylenie mandatów,
  • o wykroczenia w pierwszej instancji,
  • o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe,
  • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Wydział wydaje także zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice.

 

Właściwość miejscową określa Rozdział 1 Działu II, Części Pierwszej Kodeksu postępowania karnego - art. 21 i następne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty i koszty sądowe:

 

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych - Dz.U.1983.49.223 t.j. z późniejszymi zmianami,

 

Dział XIV Kodeksu postępowania karnego - Koszty procesu (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980)

 

Opłata za wniesienie sprawy w trybie prywatnoskargowym - 300 zł.

 

Opłaty kancelaryjne:

 

Za każdą rozpoczętą stronę: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 6 zł.

Za każdą rozpoczętą stronę: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 6 zł.

Za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 6 zł.

Za każdą rozpoczętą stronę zaświadczenia - 6 zł.

Za kopie nieuwierzytelnianą – 1 zł.

 

Złożenie skargi w sprawie karnej prywatnoskargowej: 300 zł.

 

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 6 923
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 09.03.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry