Ławnicy

Ławnik - to sędzia społeczny orzekający w sprawach sądowych. Ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 • Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
 • osoba będąca ławnikiem w innym sądzie.

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych dokonują rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

 

Ogólne informacje o ławnikach

Informator dla ławników

Metodyka pracy ławnika

 

 

Ławnicy kadencja 2016-2019

 

Uchwałami:

 • Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 września 2015 r. Nr XIII/158/2015
 • Rady Miasta Kalety z dnia 8 października 2015 r. Nr 84/XI/2015
 • Rady Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 28 października 2015 r. Nr XII/104/2015
 • Rady Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2015 r. Nr XI/105/2015
 • Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 września 2015 r. Nr XII/178/2015
 • Rady Miasta Radzionków z dnia 24 września 2015 r. Nr XIII/108/2015
 • Rady Gminy Tworóg z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr X/94/2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2016 – 2019 wybranych zostało łącznie 37 ławników, w tym 20 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

W dniu 22 grudnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach odbyła się ceremonia ślubowania ławników wybranych do tutejszego Sądu na kadencję 2016 – 2019. Zaprzysiężenia ławników na czteroletnią kadencję dokonał Prezes Sądu SSR Adam Skowron.

     Ławnicy złożyli ślubowanie według roty następującej:
Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

 

Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

(kadencja 2016-2019)

Przewodnicząca – Ewa Brachaczek

Zastępca Przewodniczącego – Barbara Heinze

Zastępca Przewodniczącego – Urszula Wrodarczyk

Członkowie:

 • Krystyna Hahn
 • Iwona Hanusiak
 • Antonii Tuszyński

 

 

Zarządzenia Prezesa tut. Sądu dotyczące zatwierdzenia Regulaminu Rady Ławniczej wraz z Regulaminem Rady ławniczej

(kadencja 2016-2019)

 

Skan zarządzenia i regulaminu

 

 

Terminy posiedzeń Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

(kadencja 2016-2019)

12 stycznia 2016 r. - godzina 14:00
12 kwietnia 2016 r. - godzina 14:00
5 lipca 2016 r. - godzina 14:00
5 października 2016 r. - godzina 14:00
18 listopada 2016 r. - godzina 10:00
13 lutego 2017 r. - godzina 14:00
15 maja 2017 r. - godzina 14.00
23 sierpnia 2017 r. - godzina 14.00
9 listopada 2017 r. - godzina 14.00

 

 

 

Sprawozdania z posiedzeń Rady Ławniczej

 1. Sprawozdanie z Posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 13.02.2017 r.
 2. Uchwała Rady Ławniczej z dnia 15.05.2017
 3. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017

 

 

 

Kontakt z Radą Ławniczą - osobisty podczas posiedzeń Rady Ławniczej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lawnicy@tgory.sr.gov.pl

 

Dokumenty dotyczące kosztów przejazdu:

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 02.09.2016
Dokument oglądany razy: 7 154
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 25.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry