I Wydział Cywilny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.12.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Wydział I Cywilny

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
parter - pokój nr 14
tel. (32) 381 83 24
fax. (32) 381 83 01
e-mail: cywilny@tgory.sr.gov.pl

Kierownik sekretariatu wydziału: Dorota Garczyk

 

Sędziowie i referendarze orzekający w wydziale:

 

SSR Patrycja Reichel - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności;

SSR Joanna Grądziel - Z-ca Przewodniczącego Wydziału - podział czynności;

SSR Ewa Szatkowska - podział czynności;

SSR Tomasz Krupski - podział czynności;

SSR Tomasz Kita - podział czynności;

SSR Patrycja Malik - podział czynności;

SSR Magdalena Żyła-Fagasińska - podział czyności;

ASR Katarzyna Jagoda - podział czynności;

ASR Monika Śliwowska-Michna - podział czynności;

RSR Marta Stojałowska - podział czynności;

RSR Jacek Rogiński - podział czynności;

RSR Grzegorz Kuczora - podział czynności;

 

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział I Cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • o zapłatę (do kwoty 75.000 zł)
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • o wydanie nieruchomości
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o naruszenie posiadania
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • ze skargi na czynność komornika

 

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

Opłaty sądowe:

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Stałe opłaty sądowe w niektórych rodzajach spraw:

 • Naruszenie posiadania - 200 zł.
 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - 200 zł.
 • Wniosek o podział majątku wspólnego - 1.000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - 2.000 zł.
 • Wniosek o zniesienie współwłasności - 1000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł.
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku - 50 zł.
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - 50 zł.
 • Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.
 • Wniosek o dział spadku - 500 zł.
 • Zgodny wniosek o działu spadku - 300 zł.
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1.000 zł.

Opłata podstawowa:

 • W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej - 30 zł.

Opłaty kancelaryjne:

 • Za każdą rozpoczętą stronę: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 6 zł.

 

 • Za każdą rozpoczętą stronę zaświadczenia - 6 zł.
 • Za kopie nieuwierzytelnianą – 1 zł.

 

Złożenie pisma inicjującego postępowanie w sprawie cywilnej :


Elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
 • oznaczenie Sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. Podstawy faktycznej żądania)
 • podpisanie pisma imieniem i nazwiskiem

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 187 (1) k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 22 570
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 04.12.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry