Strona główna / Struktura organizacyjna / III Wydział Rodzinny

III Wydział Rodzinny

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
I piętro - pokój nr 44
tel. (32) 381 83 29
fax. (32) 381 83 03
e-mail: rodzinny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Karina Suchańska

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Adam Skowron - Przewodniczący Wydziału - podział czynności;

SSR Aleksandra Mazik - podział czynności;

SSR Magdalena Gładysz - podział czynności;

SSR Marzena Strojek - podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział III Rodzinny i Nieletnich zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

rep. "RC" - sprawy o:

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • zaprzeczenie ojcostwa – opłata stała 200 zł.
 • alimenty (orzeczenia)
 • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – opłata stała 200 zł.
 • ustanowienie bezskuteczności uznania ojcostwa – opłata stała 200 zł.
 • rozwiązanie przysposobienia – opłata stała 200 zł.
 • ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • zaspokojenie potrzeb rodziny
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

rep. "RNs" - sprawy o:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – opłata stała 100 zł.
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa - opłata stała 100 zł.
 • ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej – opłata stała 100 zł.
 • ustanowienie, zmianę opieki nad osobą pełnoletnią
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r. i o.) – opłata stała 100 zł.
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • zmianę, ustanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – opłata stała 100 zł.
 • nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r. i o.) – opłata stała 100 zł.
 • ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego – opłata stała 100 zł.
 • ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnego

rep. "Nsm" - sprawy o:

 • przysposobienie
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej - opłata stała 100 zł.
 • zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku – opłata stała 100 zł.
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. i o.). - opłata stała 100 zł.
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej – opłata stała 100 zl.
 • Ustanowienie, zmiana opieki nad osobą małoletnią – opłata stała 100 zl.
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego – opłata stała 100 zł.
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i o.) - opłata stała 100 zł.
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r. i o.) - opłata stała - 100 zł.
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej - opłata stała 100 zł.
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego - opłata stała 100 zł.
 • ustalenie, zmiana kontaktów z małoletnim - opłata stała 100 zł.
 • zezwolenie na wydanie paszportu - opłata stała 100 zł.
 • uznanie ojcostwa
 • rozwiązanie rodziny zastępczej - opłata stała 100 zł.

rep. "RCo" - sprawy:

 • zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r. i o. i 754 k.p.c.)
 • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.) - opłata stała 100 zł.
 • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

rep. Nkd

 • demoralizację
 • popełnienie czynów karalnych

UWAGA!

 

SPRAWY O ROZWÓD I SEPARACJĘ ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII CYWILNY ul. Kościuszki 15, Telefon: 32 / 33-80-247, Fax: 32 / 33-80-202, Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

SPRAWY O UBEZWŁASNOWOLNIENIE ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII CYWILNY ul. Kościuszki 15, Telefon: 32 / 33-80-247, Fax: 32 / 33-80-202, Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

 

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity Dz.U 2019 r., poz 785).

Opłaty sądowe:

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa majątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 12u.k.s.c.). Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł.  Wysokosć opłaty staej ustalana jest według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia w następujący sposób:

 

Wysokość opłat stałych

Wartość przedmiotu sporu

Wysokość opłaty sądowej

Do 500 zł

30 zł

501 – 1500 zł

100 zł

1501 – 4000 zł

200 zł

4001 – 7500 zł

400 zł

7501 – 10 000 zł

500 zł

10 001 – 15 000 zł

750 zł

15 001 – 20 000 zł

1000 zł

 

Opłata stosunkowa jest pobierana sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20.000 zł (art. 13 ust. 2u.k.s.c.).

Opłata podstawowa:

 • W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej - 30 zł.

 

Opłaty kancelaryjne:

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)   poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)   odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3)   odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4)   zaświadczenia

pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

Złożenie pisma inicjującego postępowanie w sprawie cywilnej :


Elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
 • numer PESEL lub NIP osoby wnoszącej pismo
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
 • oznaczenie Sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. Podstawy faktycznej żądania)
 • podpisanie pisma imieniem i nazwiskiem

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

 

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 42 834
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.01.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry