I Wydział Cywilny

Wydział I Cywilny

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
parter - pokój nr 14
tel. (32) 381 83 24
fax. (32) 381 83 01
e-mail: cywilny@tgory.sr.gov.pl

Kierownik sekretariatu wydziału: Anna Koj

 

Sędziowie i referendarze orzekający w wydziale:

SSR Joanna Grądziel - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności;

SSR Ewa Szatkowska - Z-ca Przewodniczącego Wydziału - podział czynności;

SSR Piotr Banasik - podział czynności;

SSR Jakub Bańka - podział czynności;

SSR Patrycja Reichel - podział czynności;

SSR Magdalena Żyła-Fagasińska - podział czyności;

SSR Damian Kozioł - podział czynności;

SSR Katarzyna Jagoda - podział czynności;

ASR Agata Kieś - podział czynności;

ASR Michał Kotalczyk - podział czynności;

RSR Natalia Arseniuk - podział czynności;

RSR Marta Stojałowska - podział czynności;

RSR Jacek Rogiński - podział czynności;

RSR Grzegorz Kuczora - podział czynności;

RSR Sandra Lubartowicz-Taras - podział czynności;

RSR Dariusz Salitra - podział czynności.

 

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział I Cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • o zapłatę (do kwoty 75.000 zł)
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • o wydanie nieruchomości
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o naruszenie posiadania
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • ze skargi na czynność komornika

 

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

 

Opłata sądowe i ich wysokość

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 785).

Opłaty sądowe:

Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 12 u.k.s.c.). Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł.  Wysokość opłaty stałej ustalana jest według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia w następujący sposób:

 Wysokość opłat stałych

Wartość przedmiotu sporu

Wysokość opłaty sądowej

Do 500 zł

30 zł

501 – 1500 zł

100 zł

1501 – 4000 zł

200 zł

4001 – 7500 zł

400 zł

7501 – 10 000 zł

500 zł

10 001 – 15 000 zł

750 zł

15 001 – 20 000 zł

1000 zł

Opłata stosunkowa jest pobierana sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20.000 zł (art. 13 ust. 2u.k.s.c.). Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie więcej niż 200 000 zł. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Opłata podstawowa pobierana w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej - 30 zł.

Stałe opłaty sądowe w niektórych rodzajach spraw:

 • Naruszenie posiadania - 200 zł.
 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - 200 zł.
 • Wniosek o podział majątku wspólnego - 1.000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - 2.000 zł.
 • Wniosek o zniesienie współwłasności - 1000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - 100 zł.
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku - 100 zł.
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - 100 zł.
 • Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 100 zł.
 • Wniosek o dział spadku - 500 zł.
 • Zgodny wniosek o działu spadku - 300 zł.
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1.000 zł.

Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia (wyroku, postanowienia, zarządzenia) z uzasadnieniem.

 

Opłaty kancelaryjne

 • Za każde rozpoczęte 10 stron: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 20 zł.
 • Za każde rozpoczęte 10 stron: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 20 zł.
 • Za każde rozpoczęte 10 stron: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 20 zł (nie dotyczy pierwszego wniosku w sprawie złożonego przez stronę która wszczęła postępowanie).
 • Za każde rozpoczęte 20 stron: nieuwierzytelnionej kopii akt dokumentu z akt sprawy - 20 zł.
 • Za każdy wydany informatyczny nośnik danych zawierający zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku - 20 zł

 

Sposoby uiszczania opłat sądowych

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

 • w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu
  NBP O/O Katowice 43 1010 0055 2643 0040 9600 0001
 • w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
 • w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru tzw. znaków opłaty sądowej.

Kasa Sądu (parter, pok. 1A) jest czynna w poniedziałki od 915 do 1645 (z przerwą od 1215 - 1245) w pozostałe dni od 745 do 1500 (z przerwą od 1215 - 1245).

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli nie stać Cię na ponoszenie kosztów postępowania, możesz złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W wyniku uwzględnienia Twojego wniosku sąd może:

 • zwolnić Cię od ponoszenia kosztów sądowych w części - jeżeli jesteś w stanie ponieść tylko część kosztów, zaś pozostałej części nie jesteś w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny; może to np. polegać na zwolnieniu od określonej kwoty lub opłaty, czy też ułamkowej lub procentowej części kosztów;
 • zwolnić Cię w całości od kosztów sądowych - jeżeli nie jesteś w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania powinien zawierać (por. art. 126 k.p.c., 102 ust. 2, 105 u.o.k.s.):

 • tytuł pisma (wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych);
 • Twoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
 • dane Twojego przeciwnika lub uczestników;
 • oznaczenie sądu, do którego pismo wnosisz;
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, z zaznaczeniem czy zwolnienie ma nastąpić z całości czy części kosztów;
 • oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów w całości lub części bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny, podpisane własnoręcznie przez stronę;
 • Twój podpis, ewentualnie podpis Twojego pełnomocnika;
 • załączniki.

Uwaga: Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, źródłach utrzymania się. Oświadczenie to sporządza się wg ściśle ustalonego wzoru, który otrzymasz w sądzie (por. art. 117 k.p.c., 102 ust. 2 u.o.k.s.).

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych możesz również złożyć w sądzie ustnie do protokołu. Niemniej jednak nie zwalania Cię to od sporządzenia powyższego oświadczenia wg ustalonego wzoru.

 

Sposoby uzyskania informacji o aktualnym stanie postępowania

Informacji o stanie postępowania udziela również Biuro Obsługi Interesanta (bezpośrednio w siedzibie sądu- ul. Opolska 17 pokój nr 2; telefonicznie pod numerem: 32 381 83 10, 381 83 64; fax: 32 381 83 16, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: boi@tgory.sr.gov.pl).

Pełną informację odnośnie prowadzonego postępowania,  w szczególności dotycząca podejmowanych przez Sąd czynności można uzyskać poprzez osobiste zapoznanie się z aktami sprawy w czytelni Biura Obsługi Interesanta. Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, interwenient) oraz ich pełnomocnicy. Wymienione osoby mają prawo sporządzania notatek, zawnioskowania o wydanie kserokopii, oraz wykonywania fotokopii. Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym złożeniu wniosku o wgląd do akt i wyrażeniu zgody przez Sędziego.

 

Złożenie pisma inicjującego postępowanie w sprawie cywilnej

Elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron (uczestników), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron (uczestników);
 • numer PESEL lub NIP powoda (wnioskodawcy) będącego osobą fizyczną;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • oznaczenie przedmiotu sporu;
 • wskazanie faktów na których oparto wniosek;
 • uzasadnienie żądania;
 • podpis strony, lub jej przedstawiciela;
 • wymienienie załączników;

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

 

Skróty
u.o.k.s. - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.
k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 51 488
Opublikował: Adrian Baranowski
Publikacja dnia: 30.08.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry