Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
Adres: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
E-mail: prezes@tgory.sr.gov.pl
Telefon:  32 381-83-10

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry

Do budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach prowadzą dwa wejścia: główne i boczne od wschodniej strony budynku. Do głównego wejścia od ulicy Opolskiej prowadzą schody. Wejście od strony wschodniej do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od strony wschodniej budynku - brak barier architektonicznych. Znajduje się tam jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed samą bramą wejściową na teren Sądu. Przy bramce wejściowej znajduje się domofon, którym osoba wchodząca do Sądu powinna zadzwonić. Odbierający domofon pracownik ochrony, pomoże i pokieruje osobą niepełnosprawną.

Po wejściu na mały dziedziniec Sądu, osoba na wózku inwalidzkim kieruje się w stronę zewnętrznej windy i przywołuje ją przyciskiem. Winda może być obsługiwana samodzielnie lub przy pomocy pracownika ochrony. Winda posiada drzwi, które samodzielnie trzeba otworzyć/zamknąć. Windą osoba niepełnosprawna wjedzie na parter i pierwsze piętro budynku. Do drugiego piętra budynku można dostać się tylko schodami.

Po wejściu do budynku należy skierować się do punktu kontroli przeprowadzanej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzenia przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, sal rozpraw, biur.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku Sądu i jest oznaczona piktogramem.

Do budynku Sądu i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Wydział V Ksiąg Wieczystych w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 24, 42-600 Tarnowskie Góry

Do budynku Wydziału V Ksiąg Wieczystych w Tarnowskich Górach prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście boczne do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Znajduje się tam pochylnia, którą osoba poruszająca się na wózku będzie mogła podjechać do drzwi wejściowych. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym osoba niepełnosprawna powinna zadzwonić. Wtedy pracownik ochrony otworzy drzwi i pomoże osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjechać do budynku.

Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych umiejscowione nieopodal wejścia do budynku.

Po wejściu do budynku, osoby udające się do Wydziału V Ksiąg Wieczystych lub Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, podlegają kontroli.

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych w Tarnowskich Górach nie ma windy. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bez barier architektonicznych tylko na parterze budynku. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra budynku tylko schodami.

Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, biur.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Wydziału V Ksiąg Wieczystych i jest oznaczona piktogramem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Zamiejscowy Wydział VI Karny w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 343

Do budynku Zamiejscowego Wydziału VI Karnego w Piekarach Śląskich prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia głównego można dojść schodami lub dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się tam pochylnia, którą taka osoba może podjechać pod same drzwi wejściowe.

Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych umiejscowione nieopodal wejścia do budynku.

Po wejściu do budynku Zamiejscowego Wydziału VI w Piekarach Śląskich osoba udaje się na stanowisko kontroli przeprowadzanej przez pracownika ochrony. Kontrola polega na sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

W Zamiejscowym Wydziale VI Karnym w Piekarach Śląskich nie ma windy. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bez barier architektonicznych tylko na parterze budynku. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra budynku tylko schodami.

Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, sal rozpraw, biur.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Zamiejscowego Wydziału VI Karnego w Piekarach Śląskich i jest oznaczona piktogramem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Załącznik: raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Nina Rosińska
Dokument z dnia: 01.10.2020
Dokument oglądany razy: 4 545
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 31.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Nr Adm.0181-5/22 Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia środków ostrożności związanych z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.Do góry